Pozdravljeni na spletnih staneh AVTO-MOTO DRUŠTVA ŠLANDER CELJE, kjer boste poleg osnovnih podatkov o društvu lahko spremljali tudi aktualne informacije.

Cilji in namen društva

 

- Povezovanje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih občanov, ki si želijo uresničevati skupne interese v društvu,

- prizadevanje za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, preventiva v cestnem prometu, sodelovanje z SPV MOC in sosednjimi občinami,

- širjenje prometno tehniške kulture udeležencev v cestnem prometu,

- vzgoja udeležencev v cestnem prometu v skladu z načeli prometne etike, kulture in morale ter izvajanje preventivne dejavnosti,

- prizadevanje za nenehno strokovno, tehniško in kulturno rast društva in članstva,

- usklajevanje delovnih programov in sodelovanje z organizacijami skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z avto moto športom, motorizacijo, cestnim prometom, prometno varnostjo in vzgojo,

- organiziranje storitev za potrebe članov in drugih udeležencev v cestnem prometu vse na enem mestu,

- izvajanje vseh članskih ugodnosti, ki jih društvo in AMZS nudita svojim članom, pomoč članom ob prometnih nesrečah, okvarah, prodaji, servisiranju in zavarovanju motornih vozil,

- zastopanje članov in nudenje pravne pomoči pri uveljavljanju njihovih pravic v cestnem prometu,

- organiziranje in moderniziranje avto-moto šolstva za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil,

- organiziranje in izvajanje različnih oblik prometnega izobraževanja in vzgoje članov in drugih udeležencev cestnega prometa (seminarji, tečaji itd.), zlasti še mladine,

- vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme društva,

- nabava raznih učnih pripomočkov za člane in kandidate za voznika motornih vozil,

- organiziranje in razvijanje športno-rekreacijske dejavnosti – tekmovanj, srečanj, izletov, iger na srečo in podobno,

- skrb za čim boljšo informiranost članstva o prometni problematiki in dejavnosti AMZS ter novostmi na področju avto moto dejavnosti,

- izdajanje raznih dokumentov po pooblastilih AMZS (mednarodna vozniška dovoljenja, kreditna pisma za tujino, mednarodne kamping kartice – CCI, dovoljenje za vožnjo tujega vozila),

- organiziranje in izvajanje avto-moto turizma,

- ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju programov dejavnosti AMZS,

- organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj iz avto-moto športne dejavnosti,

- usposabljanje športnih funkcionarjev za organiziranje in vodenje športnih tekmovanj,

- izvajanje raznih aktivnosti za pridobivanje novih članov društva,

- podeljevanje priznanj, pohval in nagrad za prizadevno in uspešno delo v društvu,

- organiziranje in razvijanje drugih dejavnosti oziroma aktivnosti, skladno z določili statuta AMD ŠLANDER CELJE in AMZS ter sklepi njunih organov upravljanja,

- zagotavljanje višje stopnje sodelovanja z drugimi AMD,

- uresničevanja skupnih interesov, določenih s statutom in sprejetih sklepih na sejah organov društva.